فیلترهای پرکاربرد وب‌سایت TSETMC

یکی از امکانات خوب وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران را می‌توان استفاده از فیلترها دانست. به کمک فیلترنویسی شما قادر خواهید بود نمادهای بازار را بر اساس ویژگی‌ها و فاکتورهای مورد نیاز خود پالایش کنید. در لیست تهیه شده توسط دانا تریدر، می‌توانید شماری از مهم‌ترین و پرکاربردترین فیلترهای موجود را مشاهده کنید. لازم به ذکر است این لیست به صورت مستمر به‌روزرسانی شده و به فیلترهای موجود در آن افزوده خواهد شد.

اگر در استفاده از فیلترها دچار مشکل هستید، چگونگی استفاده از فیلترها  را مطالعه نماید.

قیمت آخرین معامله +۱ و قیمت پایانی ۱-
(plp)>1&&(pcp)<-1
فیلتر بر حسب RSI

true==function()
{

var CalculateRSI =function(period){

var len=20;

for (var i = 0; i < len ; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];

var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday;

if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}

// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];

RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss;
RSIndex = 100 – 100 / (1 + RS);
rec.rsi=RSIndex;
}
};

if(typeof [ih][0].rsi==”undefined”)
CalculateRSI(14);

(cfield0)= Math.round([ih][0].rsi);

return true;

}()

سهم‌های دارای صف خرید

(qd1)>0&&(pd1)==(tmax)

((qd1)/(qo1)>=2&&(pd1)==(tmax))

قیمت پایانی ۳ درصد بزرگ‌تر از آخرین معامله
۱.۰۳*(pl)<=(pc)
نمادهای کوچک
true==function()
{
if((pc) * (z) < 300000000000 )
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()
صف فروش زیر دو میلیون

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<2000000

صف فروش بالای دو میلیون
(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>=2000000

سهم‌های در آستانه صف خرید
(po1)<= (tmax) && (po1)>= (tmax)-1 && (pd1)<(tmax)
بیشترین خرید حقوقی
(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5
بیشترین درصد مثبت آخرین معامله و پایانی
(pd1)==(tmax)&&(pc)==(pl)
اختلاف بیشتر از سه درصد پایانی و اخرین معامله
۱.۰۳*(pl)>=(pc)
سهم‌هایی با الگوی چکش سفید
(pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)
سهم‌های در کف قیمتی و آماده حرکت به سمت مثبت
(tno)>50&&(pl)<(py)*.99&&(pl)>(pmin)*1.01&&(pl)>(tmin)&&(pc)>(pl)
عدم فروش حقوقی و خرید بالای ۳۰ درصد توسط حقوقی

((ct).Sell_N_Volume==0)&&((ct).Buy_N_Volume>(tvol) *0.3)

سهم با پی بر ای بین ۵ تا ۶
(pe)>5 && (pe)<6
سهم‌هایی با پی بر ای زیر ۵
(pe)<5
سهم‌هایی که پنج روز پشت سر هم منفی بوده‌اند
[ih][5].PClosing > [ih][4].PClosing && [ih][4].PClosing > [ih][3].PClosing && [ih][3].PClosing > [ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing > [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing
صف فروش دو برابر حجم مبنا
(po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)
سهم‌هایی که احتمالا روز کاری بعد مثبت هستند
(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=4000000&&(plp)>=(pcp)+1.5&&(eps)>0
سهم‌هایی که احتمالا روز کاری بعد صف خرید هستند
(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=4000000&&(plp)>=(pcp)+1.5&&(eps)>0
نمایش حق تقدم‌های در حال معامله
(l18)[(l18).length-1]==’ح’